Việc xử lý file lớn là một hoạt động cần bộ nhớ lớn và có thể khiến máy chủ hết RAM và đổi sang ổ đĩa. Với Ruby, có khá nhiều cách để xử lý thông tin những file này, chúng ta cùng kiểm chứng xem tài nguyên hệ thống được tiêu tốn thế nào cho mỗi cách.

Chuẩn bị dữ liệu mẫu

Trước khi bắt đầu, chúng ta cần chuẩn bị một file CSV data.csv với một triệu bản ghi (~75MB) để test.

require 'csv'
require_relative './helpers'

headers = ['id', 'name', 'email', 'city', 'street', 'country']

name  = "Pink Panther"
email  = "[email protected]"
city  = "Pink City"
street = "Pink Road"
country = "Pink Country"

print_memory_usage do
 print_time_spent do
  CSV.open('data.csv', 'w', write_headers: true, headers: headers) do |csv|
   1_000_000.times do |i|
    csv << [i, name, email, city, street, country]
   end
  end
 end
end

Môi trường test hiện tại là:

Ruby version : 2.4.0
Operation : ubuntu 16.04
Processor : Intel® Core™ i5-7200U CPU @ 2.50GHz × 4 
Memory : 7,6 GiB

Ta cần tạo file helpers.rb định nghĩa 2 helper methods để đo và tính toán bộ nhớ sử dụng và thời gian thực hiện.

equire 'benchmark'

def print_memory_usage
 memory_before = `ps -o rss= -p #{Process.pid}`.to_i
 yield
 memory_after = `ps -o rss= -p #{Process.pid}`.to_i

 puts "Memory: #{((memory_after - memory_before) / 1024.0).round(2)} MB"
end

def print_time_spent
 time = Benchmark.realtime do
  yield
 end

 puts "Time: #{time.round(2)}"
end

Kết quả thu được là:

$ ruby generate_csv.rb
Time: 5.14
Memory: 1.04 MB

Kết quả có thể khác nhau tùy vào môi trường test nhưng vấn đề là khi tạo file CSV, quá trình xử lý của Ruby không tăng đột biến việc sử dụng bộ nhớ bởi vì garbage collector (GC) đã lấy lại được dữ liệu cũ đã sử dụng. Sự gia tăng bộ nhớ dùng để process là khoảng 1MB, và nó tạo một file CSV khoảng 75MB. Để kiểm chứng, chúng ta hãy xem:

$ ls -lah data.csv
-rw-rw-r-- 1 nnt nnt 75M Aug 29 00:34 data.csv

Sử dụng CSV.read để đọc cả file

Build một object CSV từ file data.csv và iterate với đoạn code sau:

require_relative './helpers'
require 'csv'

print_memory_usage do
 print_time_spent do
  csv = CSV.read('data.csv', headers: true)
  sum = 0

  csv.each do |row|
   sum += row['id'].to_i
  end

  puts "Sum: #{sum}"
 end
end

Kết quả thu được là:

$ ruby parse1.rb
Sum: 499999500000
Time: 18.8
Memory: 910 MB

Điều cần lưu ý ở đây là bộ nhớ lên đến hơn 900MB. Lý do là do có quá nhiều String object được tạo ra, và không được dọn dẹp ngay sau khi đã sử dụng.

Sử dụng CSV.parse

Lần này ta đọc file csv sau đó khởi tạo thành một CSV object để sử dụng.

require_relative './helpers'
require 'csv'

print_memory_usage do
 print_time_spent do
  content = File.read('data.csv')
  csv = CSV.parse(content, headers: true)
  sum = 0

  csv.each do |row|
   sum += row['id'].to_i
  end

  puts "Sum: #{sum}"
 end
end

Kết quả:

$ ruby parse2.rb
Sum: 499999500000
Time: 20.19
Memory: 1000.1 MB

Bạn có thể thấy, việc bộ nhớ sử dung ở đây tăng lên do chứa cả object CSV ta vừa parse được.

Xử lý từng dòng của file

require_relative './helpers'
require 'csv'

print_memory_usage do
 print_time_spent do
  content = File.read('data.csv')
  csv = CSV.new(content, headers: true)
  sum = 0

  while row = csv.shift
   sum += row['id'].to_i
  end

  puts "Sum: #{sum}"
 end
end

Kết quả:

$ ruby parse3.rb
Sum: 499999500000
Time: 5.13
Memory: 71.2 MB

Kết quả trên cho ta thấy , bộ nhớ được sử dụng chỉ khoảng 71MB (xấp xỉ bằng dung lượng file). Điều này là vì nội dung file đưuọc load trong bộ nhớ và thời gian xử lý nhanh gấp 3 lần. Hướng tiếp cận này thực sự rất hữu ích khi mà chúng ta chỉ cần nội dung mà không nhất thiết phải đọc hết một tập tin mà chỉ cần đọc từng dòng một.

Xử lý từng dòng của file từ IO object

require_relative './helpers'
require 'csv'

print_memory_usage do
 print_time_spent do
  File.open('data.csv', 'r') do |file|
   csv = CSV.new(file, headers: true)
   sum = 0

   while row = csv.shift
    sum += row['id'].to_i
   end

   puts "Sum: #{sum}"
  end
 end
end

Kết quả:

$ ruby parse4.rb
Sum: 499999500000
Time: 7.23
Memory: 0.32 MB

Ta thấy bộ nhớ sử dụng ít hơn 1M nhưng thời gian thì khá chậm so với các cách trước đó bỏi vì có thêm sự tham gia của IO. Thư viện CSV đã xây dựng cơ chế cho nó bằng cách sử dụng CSV.foreach, theo cách như sau:

require_relative './helpers'
require 'csv'

print_memory_usage do
 print_time_spent do
  sum = 0

  CSV.foreach('data.csv', headers: true) do |row|
   sum += row['id'].to_i
  end

  puts "Sum: #{sum}"
 end
end

Kết quả:

$ ruby parse5.rb
Sum: 499999500000
Time: 7.01
Memory: 0.3 MB

Để tạo ra sự khác biệt này, theo mình khi sử dụng IO object, thực chất ta đang stream nội dung của object, dùng tới đâu load tới đó chứ không phải load tất cả nội dung file vào bộ nhớ, từ đó dẫn tới sự khác biết hoàn toàn bộ nhớ.

Kết luận

Phần lớn các trường hợp ta xử lý file csv lớn đều không cần load tất cả vào bộ nhớ làm gì, vì vậy ta hoàn toàn có những cách để xử lý để tiết kiệm tài nguyên hệ thống triệt để.

Tham khảo

Bài viết trên được dịch và thay đổi theo cách hiểu của người viết.

https://dalibornasevic.com/posts/68-processing-large-csv-files-with-ruby